Библиотека
Новые книги
Ссылки
О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Библиография

Allen L. A., Management and Organization, New York, 1958.

Aponowicz A., Dowodzenie, Warszawa, 1961.

Balinski W.,Ι Administracja i personel, Warszawa, 1939.

Barnard Ch. I., The Functions of the Executive, Cambridge, 1958.

Вarski J., Wspotdziatanie dyrektora z zaloga., Warszawa - Bydgoszcz, 1965.

Вasi R. S., Action Administration, London, 1968.

Bellow R., Creative Leadership, Englewood Cliffs, 1959.

Bennis W. G., Changing Organizations, New York, 1966.

Веrg N., Strategic Planning in Conglomerate Companies, Harvard Business Review, May, 1965.

Вerlw D. E., Hall D. Т., The Socialization of Managers Effects of Expectations on Performance, Administrative Science Quarterly, September, 1966.

Biegeleisen - zelazowski В., Zarys psychologii pracy, Warszawa, 1965.

Bienkowski S., Psychologia kierownictwa, Krakow, 1957.

Black J. M., Assignment: Management, Endlewood Cliffs, 1961.

Black J. M., Developing Competent Subordinates, New York, 1961.

Brown J. A. C, Spoieczna psychologia przemyshi, Warszawa, 1962.

Burtt H. E., Psychologia stosowana, Warszawa, 1965.

Cortright R. L., Hinds G. L., Creative Discussions, New York, 1959.

Davis K., Human Relations at Work, New York, 1962.

Dziewulak А., Коsel E., Rola i miejsce robotnika w uzyskiwaniu produkcji wysokiej jakosci, Prakseologia, № 32, 1968.

Fауоl H., Administracja przemyslowa i ogolna oraz nauka administracji w zastosowaniu do panstwa, Warszawa, 1926.

Feinberg M. R., Fourteen Suggestions for Managening Scientific Greativity Research Management, № 2, 1968.

Fоllet M. P., Coordination, "Classics in Management", New York, 1960.

Friedmann G., Co to jest praca? "System spoleczny przedsitjbiorstwa", Warszawa, 1966.

Glinski В., Teoria i praktyka zarzadzania przedsiebiorstwami przemyslowymi, Warszawa, 1966.

Gliszczynska X., Problemy motywacji w wybranych teoriach psychologicznych, Materialy Prakseologiczne, grudzieri, 1964.

Graicunas V. A., Relationship in Organization, Bulletin of the International Management Institute, 1933.

Grzelа k A., Bodzce i antybodzce w administracji fabrycznej, "Socjologia kierownictwa", Warszawa, 4969.

Gulik I., The Division and Coordination of Work, "Basic Issues in Public Administration", New York, 1961.

Hamilton J., The Soul and Body of an Army, London, 1921.

Hare P. A., Handbook of Small Group Research, New York, 1962.

Healeу J. H., Executive Coordination and Control, Published by Bureau of Business Research College of Commerce and Administration the Ohio State, University Columbus Ohio, 1956.

Hegartу E. J., How to build Job Enthusiasm? New York, 1960.

Kalinowski J., Najczqstsze naruszania regulaminu, pracy w zakladzie przemyslowym, Przeglad Organizacji, № 2, 1969.

Кооntz H., 0'Dоnnell C, Zasady zarzadzania, Warszawa, 1969.

Kordaszewski J., Placa wedhig pracy, Warszawa, 1963.

Kordaszewski J., Pracownicy umyslowi, Dynamika zatrudnienia i badanie trudnosci pracy, Warszawa, 1969.

Kornilowicz M., Przelo Zony i podwladny, Problemy Organizacji, №4, 1964.

Kosciolek J., Organizacja pracy w biurach i urzedach, Warszawa, 1947.

Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarzqdzania, Warszawa, 1969.

Kwiatkowski S., Produkcyjne zachowanie jednostki w zespole pracowniczym, Warszawa, 1967.

Likert R., Measuring Organizational Performance, Harvard Business Review, March-April, 1958.

Likеrt R., Motywacyjne aspekt zmodyfikowanej teorii organizacji i kierownictwa, "Nowoczesna teoria organizacji, Warszawa, 1965.

Likert R., New Patterns of Management, New York, 1961.

Likеrt R., The Human Organization, Its Management and Value, New York, 1967.

Lipinski E., Warunki sprawnosci - czlowiek, Przeglqd Kulturalny, № 17, 1963.

Luijk Н., Wo bleit die Zeit des Direktors? 1000 Arbeitsstunden verschiedener Direktoren unter der Lupe, Wiesbaden, 1969.

Lypacewicz S., Decyzie kierownicze a partycypacja podwladnych, "Sociologia kierownictwa", Warszawa, 1969.

March J.G., Simon H. A., Teoria organizacji, Warszawa, 1964.

Matejkо A., Sociologia pracy, System spoleczny zakladu pracy, Warszawa, 1968.

Matejkо A., Sociologia przemyslu w Stanach Ziednoczonych, Warszawa, 1962.

Matejkо A., Sociologia zakladu pracy, Warszawa, 1961.

Mc Gregor D., The Human Side of Entreprise, New York, 1960.

Mоrawski W., Tulski J., Jakosc produkcji a bodzce zarobkowe w przedsiebuorstwie przemyslowym, Prakseologia, № 29, 1969.

Mуlander W. H., Management by Executive Committee, "Management - A Book of Readings", New York, 1964.

Paskal В., Mysli, Warszawa, 1953.

Pietrasinski Z., Sprawne kierownictwo, Warszawa, 1962.

Podgorecki A., Spoleczne warunki skutecznosci dziatania przepisow prawnych, Studia Socjailistyczne, № 2, 1962.

Rudniaiiski J., О mysleniu skutecznym, Warszawa, 1964.

Rudnianski J., Sprawnosc umyslowa, Warszawa, 1964.

Rudnianski J., Uczen w domu, Warszawa, 1968.

Sarapata A., Problem awansu zawodowego, "Sociologiczne problemy przedsiebiorstwa przemyslowego", Warszawa, 1965.

Sartain A. Q., Baker A. W., The Supervisor and his Job, New York, 1965.

Schleh E., Management by Results, New York, 1961.

Schnejder E., Teoria sociologiczna przemyshi, "Systemy spoleczne przedsiebiorstwa", Warszawa, 1966.

Sieczkowski Т., Bodzce pozamaterialne waznym czynnikiem wychowawczym, Przeglqd Zwiqzkowy, 3 marca, 1968.

Simon H. A., Administrative Behavior, New York, 1959.

Simon H. A., Centralization vs. Decentralization in Organizing the Controller's Department, New York, 1954.

Starosciak J., Zarys nauki administracji, Warszawa, 1966.

Steiger I. G., What Cannot be Decentralized, "Management - A Book of Readings", New York, 1964.

Stogdill R., Personal Factors Associated with Leadership, A Survey of the Literature, Journal of Psychology, 1948.

Szczepanski J., Wybrane zagadnienia organizacji i kierowania praca, "Zasady organizacji pracy i kierowania", Warszawa, 1963.

Thompson A. V., Modern Organization, New York, 1963.

Urwick L., Axioms of Organization, Public Administration Magazine, London, 1935.

Waclawek J., Ksztaltowanie socialistycznych stosunkow w zakladzie przemyslowym, Warszawa, 1965.

Wallers A. F., Management and Motivation, Relassing Human Potential, "Management - A Book of Readings", New York, 1964.

Zaleznik A., The Dynamics of Subordinacy, Harvard Business Review, May - April, 1965.

Zieleniewski J., Organizacja zespotow ludzkich, Wyd. III, Warszawa, 1967.

Zwolinska D., Rola i znaczenie mistrza, Organizacja, Samorzqd, Zarzqdzanie, № 7, 1961.

предыдущая главасодержаниеследующая глава
© Злыгостев Алексей Сергеевич, оформление, подборка материалов, оцифровка, статьи, разработка ПО 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://managementlib.ru/ "ManagementLib.ru: Менеджмент - библиотека для управленца"